เส้นทางแสวงบุญ “มหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา” @ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

กันยายน 30, 2019

“เส้นทางแสวงบุญ มหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา”

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ “พิพิธภัณฑ์เอกชนช้างเอราวัณโลหะ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสันติภาพและมวลนุษยธรรม” ได้จัดเส้นทางแสวงบุญเที่ยวชมพร้อมชุดสักการะบูชาเจดียสถานรวมถึงรูปเคารพต่างๆ เพื่อเป็นกิริยาบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามคติทั้งในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ – ฮินดูที่คนในสังคมไทยได้นำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ อันมุ่งหวังให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต

เส้นทางแสวงบุญ
1. พระเกศจุฬามณีเจดีย์
2. พระพรหม
3. ลอดท้องช้าง ตระกูลวิษณุพงศ์
4. พระตรีมูรติ ปางประทับนั่งประทานมหาสมบัติ
5. ลอดท้องช้าง ตระกูลอิศวรพงศ์
6. พระพิฆเนศวร
7. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ปางประทานพร
8. พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (บริเวณลานสักการะ)
9. ลอดท้องช้าง ตระกูลพรหมพงศ์
10.ชั้นจักรวาล ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปปางลีลา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2371 3135-6
Line @ancientcitygroup

A Merit-Making Pilgrimage: Being Amazed at the Land of Faith

Erawan Museum is proudly offer our honorable guests the merit-making pilgrimage program. You can worship several Chedis, stupas and other spiritual religious artifacts in order to promote your luck, auspiciousness and prosperity. These beliefs include Buddhism and Brahmin-Hinduism ideals which have been well-established in Thai society for a long time. There are many places that we are delighted to offer you.
1. Chulamani Chedi (Relic of the Buddha)
2. Brahma
3. The Clan Of Auspicious Elephant (Vishnuphong) Walk passing under the belly of the elephant of  Vishnuphong group
4. Trimurti : the triple deity of supreme divinity in Hinduism including Brahma the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer (in the posture of offering great wealth to human)
5. The Clan Of Auspicious Elephant (Isvaraphong) Walk passing under the belly of the elephant of Isvaraphong group
6. Ganesha (The elephant-headed god : the god of wisdom and success)
7. Bodihisattva Avalokitesavara (Kuan-Yin) (in the posture of offering blessing)
8. Indra And Erawan’s Worship Courtyard
9. The Clan Of Auspicious Elephant (Brahmaphong) Walk passing under the belly of the elephant of Brahmaphong group
10. Cosmos : universe realm where Buddha’s footprints, the Phra Buddha Sihing, the Buddha image in the posture of walking are situated.

朝圣之旅:拥抱信仰,感受殊胜传奇。
爱侣湾象神博物馆将一场朝圣之旅献给各位宾客,愿您通过对佛塔和神明的朝拜,收获心灵的净化和内在的喜悦。馆内藏有许多关于佛教和印度婆罗门教的圣物,以下荣幸地将馆内的精华区域推荐给您。

1. 佛陀遗物
2. 梵天
3. 环象小径——穿行于神象氏族(Vishnuphong)腹部的小路
4. 三相神——印度教中至尊的三位主神,包括造物神-梵天、保护神-毗湿奴和破坏  神-湿婆(三相神将巨大的财富降福于人间
5. 环象小径——穿行于神象氏族(Isvaraphong)腹部的小路
6. 象头神(掌管智慧与成功之神)
7. 观音菩萨(祝福的姿态)
8. 因陀罗神和爱侣湾象神朝拜区
9. 环象小径——穿行于神象氏族(Brahmaphong)腹部的小路
10.天堂境界:供奉有佛陀脚印,帕辛佛和行走的佛像。

Share this news