พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เข้าชมเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟรี

สิงหาคม 20, 2019

พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เข้าชมเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟรี
พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตาม

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

เงื่อนไข

1. บัตรเข้าชมเมืองโบราณ..ฟรี สำหรับภิกษุและสามเณร ในศาสนาพุทธทุกนิกาย ฆราวาสผู้ติดตาม ๕ ท่าน
ได้สิทธิบัตรเข้าชมเมืองโบราณ คนละ ๑๗๕ บาท

2. บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฃ้างเอราวัณ..ฟรี สำหรับภิกษุและสามเณร ในศาสนาพุทธทุกนิกาย ฆราวาสผู้ติดตาม ๕ ท่าน
ได้สิทธิบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คนละ ๑๐๐ บาท

3. ในกรณีผู้ติดตามเป็นชาวต่างชาติ ให้คิดราคาบัตรเข้าชมลดครึ่งราคา จากราคาเต็มของบัตรเข้าชมต่างชาติ 

Share this news