พิพิธภัณฑ์เอกชน
ช้างเอราวัณโลหะ
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อสันติภาพ
และมวลมนุษยธรรม

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือ วิธีการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนในทวีปเอเชียรู้จัก หลักแห่งศาสนาทั้ง ๔ ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักศิลปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันออก

ตำนานและคติความเชื่อ เกี่ยวกับพระอินทร์ และช้างเอราวัณผู้พิทักษ์ พระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม

ในคติทางพุทธศาสนา มักเรียกพระอินทร์โดยทั่วไปในชื่อท้าวสักกะหรือ
ท้าวศักระ เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะนั้นในบางครั้งมักถูกเรียกด้วยชื่อ “อินทระ” หรือในชื่อที่เรียกขานทั่วไปอีกชื่อว่า “เทวานัม อินทระ” อันหมายถึง “จอมเทพ” หรือ “หัวหน้าแห่งเทพทั้งหลาย” (สันสกฤต: อินฺทฺร, บาลี: อินฺท) ส่วน ช้างเอราวัณ นั้น เรียกใน ภาษาสันสกฤตว่า ไอราวต หรือ ไอราวณ ภาษาบาลี เรียกว่า เอราวณ ส่วนในภาษาไทยเรียกว่า ไอราพต ไอราวัต ไอราวัณ และเอราวัณ ชื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้มีความหมายถึง น้ำ เมฆฝน รุ้ง แปลรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบ และทำให้เกิดฝนตก โดยมีความสอดคล้องที่ว่า พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่องเที่ยวไปบนสวรรค์ แล้วทรงโปรยฝนให้ตกลงมายังโลก

อ่านเพิ่มเติม

เจตนารมณ์

“วัฒนธรรมไทยได้จำเริญอยู่คู่เคียงกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่อง และหากสามารถรักษาไว้สืบไป ด้วยภูมิปัญญา และความเข้าใจอันถ่องแท้แล้ว ก็จะทำให้ปัจจุบัน และอนาคตของเรากอปรด้วย ความหมาย ที่ทรงคุณค่า มิเสื่อมคลายคำถามมีอยู่ว่า เหตุใดวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ ถึงเสื่อมถอยลงได้เล่า

อ่านเพิ่มเติม

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ ปราสาทไม้สัจธรรม และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

คุณพากเพียร วิริยะพันธุ์

(อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ) บุตรชายคนโตของคุณเล็ก

ชั้นสุวรรณภูมิ

ชั้นจักรวาล

ชั้นโลกมนุษย์

ชั้น

อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดแบ่งพื้นที่หลักออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แนวคิดมาจาคัมภีร์ไตรภูมิกถา ที่แบ่งภพภูมิ เป็นสามส่วนสำคัญ คือ บาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์ การจัดแบ่งพื้นที่สามส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกชื่อชั้นนี้ว่า “ชั้นสุวรรณภูมิ” ลำดับที่สองเป็นส่วนอาคารที่รองรับตัวช้างคือ “ชั้นโลกมนุษย์” และชั้นสามคือส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมินั้นคือสรวงสวรรค์ ส่วนนี้ เรียกชื่อชั้นว่า “ชั้นจักรวาล”

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทาง
แสวงบุญ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้จัดเส้นทางแสวงบุญเที่ยวชมและสักการะเจดียสถาน รวมถึงรูปเคารพต่างๆ เพื่อเป็นกิริยาบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามคติทั้งในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ – ฮินดูที่คนในสังคมไทยได้นำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจอันมุ่งหวังให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต จุดสักการะในเส้นทางแสวงบุญโดยรอบของอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง
ช้างเอราวัณโลหะ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
99/9 หมู่1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์ติดต่อ 02-371-3135-6
เปิดบริการทุกวัน
เวลาเปิด – ปิด : 09.00 – 18.00 น.
ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 17.00 น.

วิธีการเดินทาง ด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว

  • ลงที่ สถานีช้างเอราวัณ E17 ออกทางออกที่ 2

Direction google map

อ่อนนุช

บางจาก

ปุณณวิถี

อุดมสุข

บางนา

แบริ่ง

สำโรง

ปู่เจ้า

ช้างเอราวัณ